Dagvoorzitter / Gespreksleider


“Henk Feitsma prikkelt en stimuleert de deelnemers.”

“Dankzij de grondige voorbereiding, het talent tot juist inschatten van de situaties en soms als een bijterige journalist   doorvragen, waren de bijeenkomsten een succes.”

Met een professionele gespreksleider haalt u het maximale uit uw bijeenkomst, symposium, teambuilding. De goede gespreksleider of voorzitter denkt in de voorbereiding actief mee en formuleert met u uw doelen. Heeft veel bagage, is invoelend, beweegt mee en stuurt op het juiste moment. Al vele jaren weten overheden en bedrijfsleven SPIN OFF Communicatie te vinden, ook cq juist als de inschatting is dat de communicatie met de zaal moeilijk lijkt te gaan worden.

Voorbeelden van gespreksleiding door SPIN OFF Communicatie:

Onafhankelijke voorzitter stakeholders projectontwikkeling gemeente De Friese Meren
Dagvoorzitter lokale energiecorporaties in oprichting
Dagvoorzitter symposium Zorg voor de Zorg
Onafhankelijke voorzitter Klankbordgroep nieuwe rondweg Lemmer
Dagvoorzitter introductie Landelijk Meldpunt Wildlifecrime
Dagvoorzitter infobijeenkomst nieuwe moskee in Medemblik
Dagvoorzitter Friese taal in het basisonderwijs
Dagvoorzitter ‘Wurkje foare Fryslan’, verdeling 300 miljoen Euro NUON-gelden
Dagvoorzitter enthousiasmerende regiobijeenkomst Dwaande
Dagvoorzitter raadbijeenkomst gemeente Dongeradiel strategische agenda
Dagvoorzitter bestuurlijk overleg gemeenschappelijke regeling BNWF, andermaal
Organisatie en ceremoniemeester feestelijke starthandeling en mijlpalen Frisosluis Stavoren
Dagvoorzitter bestuurlijk overleg gemeenschappelijke regeling Bibliotheek NoordWest Fryslan
Dagvoorzitter intergemeentelijke raadsconferentie Opsterland, Oost- en Weststelling
Dagvoorzitter  jaarvergadering It Fryske Gea
Gespreksleiding evaluatie hoofdbestuur brancheorganisatie NVTG
Debatleiding scholierenwedstrijd Vara’s Op weg naar Het Lagerhuis
Gespreksleiding toekomstige bestemming voormalige schoolgebouwen
Gastheer en gespreksleiding symposium toekomst Fryslan buitendijks
Gastheer Inspiratiefestival Doarpswurk Friesland
Dagvoorzitter informatiebijeenkomst Polderhoofdkanaal Nij Beets / De Veenhoop
Dagvoorzitter afsluitende bijeenkomst meerjarenbegroting gemeente Opsterland
Dagvoorzitter in opdracht van Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As
Gastheer minisymposium vernieuwende trainingsvormen, Harmonie Leeuwarden
Gespreksleider drie adviesrondes ihkv bezuinigingen voor gemeente Opsterland
Intermezzo met voormalig minister Jan Kees de Jager voor De Commerciele Club Friesland
Gespreksleider “groen” debat provinciale staten
Dagvoorzitter gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslan
Dagvoorzitter kavelruil in het kader van de Centrale As
Voorzitter provinciale bijeenkomst Hogere Zomerpeilen
Voorzitter bijeenkomst kavelruil in het kader van de Centrale As
Gespreksleider bijeenkomst beleidsambtenaren
Gastheer zakenbeurs Drachten
Gastheer en gespreksleider opening nieuw melkveebedrijf Hellendoorn
Voorzitter landelijke bijeenkomst Dag Van Het Nationale Landschap
Gespreksleider informatiebijeenkomst REC Harlingen
Voorzitter landelijke bijeenkomst ihkv Wabo
Gastheer en gespreksleider Bedrijven Contactdagen Leeuwarden
Discussieleider gemeenteraadsverkiezingen Opsterland
Voorzitter openbare verkiezingsavond Ooststellingwerf
Gespreksleider regionale bijeenkomsten Boppeslach (4x)
Voorzitter bijeenkomst Wetterfront Earnewald
Voorzitter bijeenkomst in het kader van de Centrale As
Gespreksleider bijeenkomst Frysk in het MBO

Gespreksleiding voor onder meer:

Nationale Landschappen, Provinsje Fryslan, diverse ministeries, Plattelandsprojekten cq Streekagenda, gemeente Opsterland, gemeente Ooststellingwerf, gemeente Medemblik, gemeente Weststellingwerf, provincie Fryslan, Doarpsbelang Earnewald, Wetterskip Fryslan, maatschap veehouderij Hellendoorn, gemeente Dongeradiel, gemeente Dronten, gemeente Leeuwarden, gemeente De Friese Meren, Baggernet, Milieu Federatie, diverse politieke partijen, onderwijsautoriteit Cedin.

Pro deo goede goede doelen