Case: advies en gespreksleiding stimuleren samenwerking nieuw beleid

“In bijeenkomsten over kwaliteit en structuur moet de organisatie van de bijeenkomst professioneel en goed zijn. Daarom is gekozen is voor SPIN OFF Communicatie en Henk Feitsma. Wij weten hoe hij de aanwezigen kan prikkelen en stimuleren om met elkaar in gesprek te zijn. Hij weet daarbij een gemoedelijke sfeer te creëren, waardoor de aanwezigen heel open zijn in hun inbreng. Bij de interactie met de zaal let hij nadrukkelijk op een evenwichtige inbreng van een ieder. Dit komt het eindresultaat zeer ten goede. Ook als het ‘kwartje’ valt bij de aanwezigen, weet hij daarop fabuleus in te spelen en mee te bewegen. Het resultaat mag er zijn. De aanwezigen hebben oog voor de ontwikkelingen, onderkennen de problematiek en hebben ook de intentie om samen tot een goede oplossing te komen. Daarmee kunnen wij makkelijker de volgende stap maken in het bestuurlijk gevoelige proces, dat gericht is op het verbeteren van de uitvoeringsstructuur. Bijkomend voordeel is, dat de gezamenlijke voorbereiding heel efficiënt verloopt en opdrachtgever en opdrachtnemer snel tot de kern doordringen.”

T.Raap
secretaris Fries Handhavingsoverleg
www.fryslan.nl

Case: presentatietraining en advies Koster Eurotransport, Wolvega

“Wij zijn doeners en een presentatie geven … in het verleden alleen als het ècht moest. Nu kijken we dankzij SPIN OFF Communicatie met plezier uit naar onze volgende presentaties en hebben we geleerd het juiste verhaal te vertellen. Ze halen het beste in je boven. Praktisch en stimulerend. Presenteren? Dankzij SPIN OFF Communicatie kan iedereen het leren.”

Bert de Jong, managementteam
www.kostereurotransport.com

Case: zelfevaluaties RvC woningcorporatie Thús wonen, NO Fryslân

“Het is in woningcorporatieland inmiddels goed gebruik dat het intern toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (RvC), zich eenmaal per jaar terugtrekt en het eigen functioneren scherp tegen het licht houdt. Voor woningcorporatie Thús wonen was dit aanleiding tot het zoeken van een onafhankelijke, deskundige, maar ook zeer kritische dagvoorzitter. De RvC van Thús wonen heeft haar zelfevaluaties laten begeleiden door Henk Feitsma van SPIN OFF Communicatie. Dit ook met het verzoek om de formele regels van de governancecodes nog eens helder te benoemen en een reflectie in woord en verslag te geven. Mede dankzij de grondige voorbereiding, het talent tot het juist inschatten van de situaties en soms als een bijterige journalist doorvragen, waren de bijeenkomsten een succes.”

Roelof Kuik, directeurbestuurder
www.thuswonen.nl

Case: coaching directieteam Enitor, Buitenpost

“Confronterend, Dichtbij, Vernieuwend, Toekomstgericht: Henk heeft door de juiste sfeer te creëren diep tot ons kunnen doordringen. Een ieder heeft aangegeven wat hem dwars zit, wat we willen en waar we heen moeten. Sterke en zwakke punten van een ieder zijn naar voren gekomen en besproken. Door duidelijke afspraken te maken en deze na een aantal maanden nogmaals in groepsverband te bespreken is een groep mensen een team geworden. Daar waar nodig vullen wij elkaar aan en samen delen wij de successen!”

Han Schootstra, algemeen directeur
www.enitor.nl

Case: gespreksleiding raadsbijeenkomsten

Henk heeft als gespreks- en discussieleider bijeenkomsten van de gemeenteraad geleid en begeleidt op professionele en voor alle deelnemers toegankelijke manier.

Ieke Zwart, raadsgriffier gemeente Opsterland

Case: gespreksleiding bijeenkomsten intergemeentelijk bibliotheekwerk

Henk Feitsma was een aantal malen gespreksleider van vergaderingen van de regionale bibliotheek met de 7 wethouders en beleidsambtenaren rond beleidsplan en financiering van het bibliotheekwerk in Noordwest Fryslân. Mede dank zij Henk zijn goede voorbereiding, no nonsense aanpak en heldere wijze van doorvragen en samenvatten is het proces soepel in goede banen geleid.

Jouke Bethlehem, directeur bestuurder Bibliotheek Noord Fryslan