Coaching teams en organisaties

Beter communiceren = beter presteren, faalkosten reduceren en plezieriger werken  … het kan echt!

U wilt uit u zelf, uw collega’s, medewerkers en uw organisatie halen wat er in zit. U wilt beter communiceren, beter samenwerken en die veel te hoge faalkosten reduceren. U wilt beter presteren en u bent van mening dat onvoldoende communicatie binnen en tussen uw bestuur, managementteam, afdeling of samenwerkingsverbanden met andere organisaties niet goed is. U stelt bijvoorbeeld vast, dat de laatste reorganisatie te weinig rendeert omdat partijen elkaar nog niet begrijpen.

SPIN OFF Communicatie helpt u de communicatie te optimaliseren en maatregelen te nemen die leiden tot betere werkverhoudingen en betere prestaties. Het begint met communiceren, naar elkaar luisteren, elkaar willen kennen en het benoemen van de verschillen, de overeenkomsten en de belangen. Daarna komen het formuleren van haalbare doelen en het voor elkaar willen werken.

De coaching van teams en organisaties is maatwerk.
Opzet, uitvoering en doelen worden in overleg met u geformuleerd.

SPIN OFF Communicatie heeft overheden, publieke organisaties en bedrijfsleven de afgelopen jaren met succes  begeleid in het optimliseren van werkrelaties.
Voor meer informatie: francien@spinoffcommunicatie.nl

*

R e c e n s i e s

Case: zelfevaluaties RvC woningcorporatie Thús wonen, NO Fryslan

“Het is in woningcorporatieland inmiddels goed gebruik dat het intern toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (RvC), zich eenmaal per jaar terugtrekt en het eigen functioneren scherp tegen het licht houdt. Voor woningcorporatie Thús wonen was dit aanleiding tot het zoeken van een onafhankelijke, deskundige, maar ook zeer kritische dagvoorzitter. De RvC van Thús wonen heeft haar zelfevaluaties laten begeleiden door Henk Feitsma van SPIN OFF Communicatie. Dit ook met het verzoek om de formele regels van de governancecodes nog eens helder te benoemen en een reflectie in woord en verslag te geven. Mede dankzij de grondige voorbereiding, het talent tot het juist inschatten van de situaties en soms als een bijterige journalist doorvragen, waren de bijeenkomsten een succes.”

Roelof Kuik, directeurbestuurder
www.thuswonen.nl

Case: coaching directieteam Enitor, Buitenpost

“Confronterend, Dichtbij, Vernieuwend, Toekomstgericht: Henk heeft door de juiste sfeer te creëren diep tot ons kunnen doordringen. Een ieder heeft aangegeven wat hem dwars zit, wat we willen en waar we heen moeten. Sterke en zwakke punten van een ieder zijn naar voren gekomen en besproken. Door duidelijke afspraken te maken en deze na een aantal maanden nogmaals in groepsverband te bespreken is een groep mensen een team geworden. Daar waar nodig vullen wij elkaar aan en samen delen wij de successen!”

Han Schootstra, algemeen directeur
www.enitor.nl